prunellos

Để định nghĩa của prunellos, vui lòng truy cập ở đây.