octahedral

Để định nghĩa của octahedral, vui lòng truy cập ở đây.