noncoital

Để định nghĩa của noncoital, vui lòng truy cập ở đây.