moquett

Để định nghĩa của moquett, vui lòng truy cập ở đây.