lysogenises

Để định nghĩa của lysogenises, vui lòng truy cập ở đây.