guanac

Để định nghĩa của guanac, vui lòng truy cập ở đây.