endopla

Để định nghĩa của endopla, vui lòng truy cập ở đây.