cknoru

Để định nghĩa của cknoru, vui lòng truy cập ở đây.