alops

Để định nghĩa của alops, vui lòng truy cập ở đây.