alicyclic

Để định nghĩa của alicyclic, vui lòng truy cập ở đây.