adelmp

Để định nghĩa của adelmp, vui lòng truy cập ở đây.