aalmru

Để định nghĩa của aalmru, vui lòng truy cập ở đây.