kilobauds

Để định nghĩa của kilobauds, vui lòng truy cập ở đây.