juvenals

Để định nghĩa của juvenals, vui lòng truy cập ở đây.