eoprrt

Để định nghĩa của eoprrt, vui lòng truy cập ở đây.