cilopu

Để định nghĩa của cilopu, vui lòng truy cập ở đây.