antefixae

Để định nghĩa của antefixae, vui lòng truy cập ở đây.