tequil

Để định nghĩa của tequil, vui lòng truy cập ở đây.