synergids

Để định nghĩa của synergids, vui lòng truy cập ở đây.