kokane

Để định nghĩa của kokane, vui lòng truy cập ở đây.