hiottu

Để định nghĩa của hiottu, vui lòng truy cập ở đây.