glamorizers

Để định nghĩa của glamorizers, vui lòng truy cập ở đây.