euglenoid

Để định nghĩa của euglenoid, vui lòng truy cập ở đây.