dderru

Để định nghĩa của dderru, vui lòng truy cập ở đây.