anyangpal

Để định nghĩa của anyangpal, vui lòng truy cập ở đây.