anoopsias

Để định nghĩa của anoopsias, vui lòng truy cập ở đây.