pretentious

การออกเสียง:  US [prɪˈtenʃəs] UK [prɪ'tenʃəs]
  • adj.มุทะลุ โต๊ะเครื่องแป้ง ดัดจริต
  • Webบิดเบือน ถือตัว ดัดจริต
affected grandiose highfalutin hifalutin high-minded la-di-da la-de-da lah-de-dah lah-dee-dah lah-di-dah ostentatious pompous snippy
adj.
1.
ทำงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความประทับใจคนอื่น แต่ดูเหมือนว่าเท็จ หรือ เจตนาเกินไป ใช้เกี่ยวกับพฤติกรรมหรือทัศนคติ ของคน ใช้เกี่ยวกับหนังสือ ภาพยนตร์ และสิ่งอื่น ๆ ที่คนสร้าง