skirt

การออกเสียง:  US [skɜrt] UK [skɜː(r)t]
  • v.ล้อมรอบด้วย... สัปดาห์ที่สี่ และอยู่ใน... ขอบ ... ขอบ ถอน (เรื่อง)
  • n.กระโปรงสตรี และ (ชุด เสื้อ ฯลฯ), เฮ็ม, (ยานพาหนะหรือเครื่องจักรพื้นฐาน) ฝา
  • Webกระโปรง ชุด กระโปรง
n.
1.
ชิ้นส่วนของเสื้อผ้าสำหรับหญิงสาว มันค้างจากพุง และไม่เข้าร่วมระหว่างขา
2.
ส่วนของเสื้อผ้าหรือเสื้อที่ด้านล่างเอว
3.
สิ่งที่ครอบคลุมส่วนล่างของเครื่องหรือรถ
v.
1.
ไปรอบขอบของสถานที่หรือสิ่ง
2.
เพื่อหลีกเลี่ยงการพูดถึงสิ่งไม่พึงประสงค์