jewelry

การออกเสียง:  US [ˈdʒuːəlri] UK [ˈdʒuːəlri]
  • n.เครื่องประดับ เครื่องประดับ เครื่องประดับ
  • Webเครื่องประดับอัญมณี one.of.jewelry
n.
1.
วัตถุที่คุณสวมใส่เป็นการตกแต่ง ชนิดของเครื่องประดับเป็นแหวน ที่คุณสวมใส่บนนิ้ว สร้อยข้อ มือ ที่คุณสวมใส่บนข้อมือของคุณ และสร้อย คอ ที่คุณสวมรอบคอของคุณ