fishing

การออกเสียง:  US [ˈfɪʃɪŋ] UK ['fɪʃɪŋ]
  • n.ตกปลา ตกปลาอุตสาหกรรม (หรือกิจกรรม)
  • v."ปลา พัก
  • Webประมงประมง สิ้นสุดของการประมง
n.
1.
กีฬาหรือธุรกิจจับปลา
v.
1.
พักของปลา