onomatopoeia

การออกเสียง:  US [ˌɑnəmætəˈpiə] UK [ˌɒnəʊmætəˈpiːə]
  • n.เหมือนเสียง Onomatopoeia Onomatopoeia
  • WebOnomatopoeia Onomatopoeia คลิก
n.
1.
การใช้คำเช่น "buzz" และ "thud" ที่ออกเสียงเหมือนเสียงที่พวกเขาหมายถึง
n.
1.
the use of words such as  buzz” and  thud” that sound like the sound which they refer to