capitalism

การออกเสียง:  US [ˈkæpɪt(ə)lˌɪzəm] UK [ˈkæpɪtəˌlɪz(ə)m]
  • n.ทุนนิยม
  • Webทุนนิยมสมัยใหม่ ระบบทุน ทุนนิยมคำ
n.
1.
เป็นระบบเศรษฐกิจที่คุณสมบัติ ธุรกิจ และอุตสาหกรรมเป็นของแต่ละคน และไม่ใช่ โดยรัฐบาล