bicycle

การออกเสียง:  US [ˈbaɪsɪk(ə)l] UK ['baɪsɪk(ə)l]
  • n.รถจักรยานรถจักรยาน
  • v.วงจร
  • Webชั้นมวยวิงชุนจักรยาน cyclists ขี่จักรยาน
bike cycle push-bike push bicycle two-wheeler velocipede
n.
1.
ยานพาหนะ มีล้อสองที่คุณขี่ ด้วยการกดคันเหยียบ ด้วยเท้า จักรยานมักจะเรียกว่าจักรยาน คนขี่จักรยานจะเป็นนักขี่จักรยาน