perception

การออกเสียง:  US [pərˈsepʃən] UK [pə(r)ˈsepʃ(ə)n]
  • n.รับรู้ รับรู้ ความคิดเห็น ความเข้าใจ
  • Webรู้สึก รับรู้ ทำความเข้าใจ
n.
1.
แบบเฉพาะของความเข้าใจหรือความคิดเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง
2.
ความสามารถในการสังเกตสิ่งที่เห็น ได้ยิน หอม ฯลฯ
3.
ความสามารถในการเข้าใจ และทำการตัดสินเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างที่ดี