ignorant

การออกเสียง:  US [ˈɪɡnərənt] UK ['ɪɡnərənt]
  • adj.(สำหรับ sth) ไม่เข้าใจ ไม่รู้ ไม่รู้ ไม่มีความรู้
  • Webไม่ ฉันมีความคิด ความไม่รู้
adj.
1.
ไม่ทราบว่าสิ่งที่คุณควรทราบ หรือควรทราบ