racism

การออกเสียง:  US [ˈreɪˌsɪzəm] UK [ˈreɪˌsɪz(ə)m]
  • n.เหยียดและแบ่งแยกเชื้อชาติ เชื้อชาติเบียดเบียน อคติที่เชื้อชาติ
  • Webความแตกต่างทางชาติพันธุ์ในลัทธิ ขบวนการแบ่งแยกดินแดนเชื้อชาติ
n.
1.
วิธีการสังเกต หรือความคิดที่แสดงว่า คุณไม่ชอบ หรือเคารพผู้เป็นเชื้อชาติที่แตกต่างจากของคุณเอง และ ที่คุณเชื่อว่า การแข่งขันจะสูงกว่าคนอื่น