advocate

การออกเสียง:  US [ˈædvəkət] UK ['ædvəkət]
  • v.ทนาย สนับสนุน สนับสนุน
  • n.ผู้สนับสนุน backers ทนายความ ทนาย
  • Webหลุยร้อง ทนาย
n.
1.
คนสาธารณะ และขอสนับสนุนคนหรือบางสิ่งบางอย่าง
2.
ทนายความ
v.
1.
เพื่อสนับสนุนนโยบายเฉพาะหรือวิธีการทำอย่างเปิดเผย