become

การออกเสียง:  US [bɪˈkʌm] UK [bɪ'kʌm]
  • linkv.เริ่มกลายเป็น
  • v.(คน) และ... ทำให้ (คน) ดูดี ดี
  • Webจะกล่าวถึง
v.
1.
การเปลี่ยนแปลง และเริ่มต้นเป็นสิ่งที่แตกต่างกัน หรือเริ่มมีคุณภาพที่แตกต่างกัน เริ่มต้นมีงานเฉพาะหรือตำแหน่งของหน่วยงาน หรือเริ่มต้นการเป็นสมาชิกของกลุ่ม เริ่มต้นที่จะใช้สำหรับวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน
2.
ถ้าสิ่งที่คุณ มันเหมาะสำหรับคุณ หรือทำให้คุณน่าสนใจมากขึ้น