naive

การออกเสียง:  US [nɑˈiv] UK [naɪˈiːv]
  • adj.ขาดประสบการณ์ ขำน่า ไม่รู้ gullible
  • Webขำน่า เรื่อง ธรรมชาติ ผู้บริสุทธิ์
adj.
1.
คนขำน่าขาดประสบการณ์ชีวิต และมีแนวโน้มที่จะ ไว้ใจคนอื่น และเชื่อว่าสิ่งที่เกินไปได้ โดยทั่วไปของผู้ขำน่า