innovation

การออกเสียง:  US [ˌɪnəˈveɪʃ(ə)n] UK [ˌɪnəʊˈveɪʃ(ə)n]
  • n.นวัตกรรม ปฏิรูป (สิ่งใหม่ ความคิด หรือวิธีการ) สร้าง แนวความคิดใหม่
  • Webนวัตกรรม ความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ นวัตกรรมเทคโนโลยี
n.
1.
เป็นความคิดใหม่ วิธี ชิ้นส่วนอุปกรณ์ ฯลฯ
2.
สิ่งประดิษฐ์หรือการใช้ความคิดใหม่ วิธี อุปกรณ์ อื่น ๆ