genocide

การออกเสียง:  US [ˈdʒenəˌsaɪd] UK [ˈdʒenəsaɪd]
  • n.พันธุฆาต สังหาร
  • Webพันธุฆาต สูญพันธุ์ พันธุฆาต
n.
1.
ฆ่าผู้คนที่เป็นสมาชิกของการแข่งขันโดยเฉพาะ