discrimination

การออกเสียง:  US [dɪˌskrɪmɪˈneɪʃ(ə)n] UK [dɪ.skrɪmɪ'neɪʃ(ə)n]
  • n.เลือกปฏิบัติ รหัส ระบุ ความแตกต่าง
  • Webได้ ได้ รักษาแตกต่าง
n.
1.
รักษาไม่เป็นธรรมของบุคคลเนื่องจากศาสนาของพวกเขา การแข่งขัน หรือคุณลักษณะส่วนบุคคลอื่น ๆ
2.
ความสามารถในการตัดสินว่า หรือไม่อะไรจะดี หรือเหมาะสม
3.
ความสามารถในการจำแนกความแตกต่างระหว่างสิ่งที่