cynical

การออกเสียง:  US [ˈsɪnɪk(ə)l] UK ['sɪnɪk(ə)l]
  • adj.คิดว่ามนุษย์จะเห็นแก่ตัว การลลด สงสัยในเชิงลบ
  • Webเสียดสีรอยยิ้ม ทำ ทำ
adj.
1.
คนที่เป็นลลดเชื่อว่า คนดูแลเท่านั้นเอง และไม่ซื่อสัตย์ หรือจริงใจ
2.
คนที่เป็นลลดคาดว่าสิ่งที่ไม่สามารถประสบความสำเร็จ หรือมีประโยชน์
3.
ยินดีที่จะให้ผู้อื่นถูกทำลายเพื่อที่คุณจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ