democracy

การออกเสียง:  US [dɪˈmɑkrəsi] UK [dɪˈmɒkrəsi]
  • n.ประชาธิปไตย รัฐประชาธิปไตย ประชาธิปไตย ประชาธิปไตย
  • Webนายเอียน ประชาธิปไตย ประชาธิปไตย
republic self-government self-rule
n.
1.
ระบอบการปกครองที่ประชาชนลงคะแนนในการเลือกตั้งเพื่อเลือกคนที่จะครอบคลุมพวกเขา ประเทศที่มีประชาธิปไตย
2.
ระบบการทำงานธุรกิจหรือองค์กรที่ทุกคนสามารถลงคะแนน และใช้ร่วมในการตัดสินใจ