onomatopoeia

发音:  US [ˌɑnəmætəˈpiə] UK [ˌɒnəʊmætəˈpiːə]
  • n.象声;拟声;拟声法
  • Web拟声词;象声词;拟声语
n.
1.
【语】拟声,拟声(法)构词;象声词;【语】拟声法
n.
1.
the use of words such as  buzz” and  thud” that sound like the sound which they refer to