ecosystem

การออกเสียง:  US ['ekoʊ.sɪstəm] UK ['iːkəʊ.sɪstəm]
  • n.ระบบนิเวศ
  • Webระบบนิเวศ อุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมระบบ ระบบนิเวศ
n.
1.
กลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่จัดร่วมกับสภาพแวดล้อมที่พวกเขาอาศัยอยู่ และขึ้นอยู่กับท้องถิ่น
2.
พืชและสัตว์ในพื้นที่เฉพาะ ถือว่าเป็นระบบที่มีชิ้นส่วนที่ขึ้นอยู่กับคนอื่นทั้งหมด