theme

การออกเสียง:  US [θim] UK [θiːm]
  • n.ชุดรูปแบบ ชุดรูปแบบ ชุดรูปแบบองค์ประกอบและ (ประโยค) (นักเรียน)
  • adj.(แสดงหัวข้อหรือประวัติศาสตร์) ชุดรูปแบบ (หรือบาร์ ร้านอาหาร ผับฯลฯ)
  • Webวทาง ชุดรูปแบบ หัวข้อ
n.
1.
[ไร้] เหมือนกับลายเซ็น
2.
หัวข้อหลักของบางสิ่งบางอย่างเช่นตัวหนังสือ เสียง จัดแสดงศิลปะ หรือสนทนา
3.
สั้น ๆ ของเพลงที่เล่นที่เริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของวิทยุ หรือโทรทัศน์ หรือ ภาพยนตร์ เพลงสั้นที่ปรากฏซ้ำในเพลงยาว
4.
สั้น ๆ เขียนในหัวข้อเฉพาะที่เขียนขึ้นสำหรับโรงเรียน