such

การออกเสียง:  US [sʌtʃ] UK [sʌtʃ]
  • adj.นี้;; ดังกล่าว
  • adv.คล้ายกันมาก ชนิดของ
  • pron.คล้ายกันมาก ชนิดของ
  • Webนี้;;
det.
1.
ชนิดที่มีการกล่าวถึง
2.
ใช้ สำหรับเน้นคุณภาพคนหรือบางสิ่งบางอย่าง หรือพูดว่า บางสิ่งบางอย่างผิดปกติ
3.
ใช้สำหรับพูดที่เฉพาะของสถานการณ์ ลักษณะ การกระทำ ฯลฯ ทำให้ผลลัพธ์ที่คุณกำลังกล่าวถึง ใช้สำหรับเน้นคุณภาพเฉพาะในบางสิ่งหรือบางคนโดยระบุผล