urethritis

การออกเสียง:  US [ˌjʊr-] UK [ˌjʊərə'θraɪtɪs]
  • n.ปัสสาวะ
  • Webที่ปัสสาวะหญิง ปัสสาวะเฉียบพลัน อักเสบ
n.
1.
การอักเสบของท่อปัสสาวะ มักเกิดจากการติดเชื้อ