usually

การออกเสียง:  US [ˈjuʒuəli] UK [ˈjuːʒʊəli]
  • adv.โดยทั่วไป โดยทั่วไป มักจะ
  • Webมักจะ ปกติ ปกติ
adv.
1.
ใช้สำหรับบอกว่า สิ่งที่เกิดขึ้น หรือคนที่ทำในสถานการณ์ส่วนใหญ่